Poradenstvo a Rizikový manažment

GRANDEN poskytuje odborné a strategické konzultácie v oblasti poistenia, ktoré odrážajú aktuálne trendy a ich potencionálny vplyv na podnikanie. Základom úspechu je identifikovať kľúčové riziká a vhodne využiť príležitosti pre rozvoj strategických plánov. Detailne analyzujeme a hodnotíme riziká vyplývajúce z podnikania alebo bežného života. Poradíme Vám, v ktorej poisťovni umiestniť dané riziko za najvýhodnejších cenových a poistných podmienok.

Rizikový manažment, resp. riadenie rizika je komplex množstva vstupných faktorov, ktoré je potrebné identifikovať a vybrať z nich tie najdôležitejšie. Našou úlohou je predvídať a tvoriť poistný program pre minimalizáciu vzniku škôd a dosiahnutie spoločných výsledkov. Tento postup je základom pre strategickú koncepciu poistných programov v zmysle vlastnej rizikovej a poistnej politiky klienta.
Rizikový manažment zahŕňa nasledovný proces činnosti:

 • Identifikácia rizika – riziká, ktorým sú klienti vystavený môžu byť rôzneho pôvodu a môžu vznikať vplyvom vnútorných faktorov (náhla škodová udalosť) ako aj vonkajších faktorov (vývoj spoločnosti). Správna a detailná identifikácia je základom stratégie poistného programu.
 • Analýza a hodnotenie rizika – po prehodnotení poistiteľnosti rizika je možné zahájiť proces optimalizácie nákladov na vznikajúce riziko. Tie sa skladajú z nákladov prenesenia rizika (poistné), vlastných nákladov (škody do výšky spoluúčasti) ako aj nákladov na interný a externý rizikovo-poistný manažment.
 • Stratégia zvládnutia rizika – hlavnou úlohou je znížiť pravdepodobnosť výskytu škôd, ich následkov a dopad – prevencia vzniku škôd. Cieľom je vytvoriť ucelený obraz o existujúcich rizikách.
  Monitoring rizika – úlohou je včasné identifikovanie nových rizík, vykonávanie plánov na znižovanie rizík a vyhodnocovanie ich efektov počas celého vývoja poistného programu.

Fleet manažment

Fleet manažment rizík vozidiel, vodičov a ich bezpečnosť je oblasť, ktorá sa týka viacerých klientov. Vyžadujú si to nové daňové zákony, rastúce problémy z hľadiska riadenia nákladov a záujem o vplyv na životné prostredie. To všetko vyžaduje od každej spoločnosti veľkú prispôsobivosť v oblasti starostlivosti o vozový park.

Inovatívnym riešením je Fleet manažment spoločnosti GRANDEN. Podstatou je umožniť klientovi, aby sa venoval hlavným činnostiam svojho podnikania a správu vozového parku z poistno-rizikového hľadiska prenechal na našu spoločnosť. Okrem dôležitej časovej úspory, to predstavuje aj ďalšiu kľúčovú úsporu – finančnú. Špecializovaný tím pomáha nastaviť najlepšie preventívne opatrenia v znižovaní rizík ako aj v oblasti likvidácie škôd. Nechajte preto svoje starosti na profesionálov v spoločnosti GRANDEN.
Podľa individuálneho priania jednotlivých klientov spracovávame monitorovacie správy a informácie o stave vozového parku v mesačných alebo štvrťročných hodnotiacich správach. Výsledkom týchto správ je okamžitá identifikácia rizík a prijatie nápravných opatrení pre ich efektívnejšie riadenie. Na základe výstupov a špeciálne zvoleného poistného programu a stratégie zorganizujeme školenia a spracujeme manuály s cieľom účelného riadenia rizík a predpokladaných následkov.

Služby spoločnosti GRANDEN v oblasti Fleet manažmentu:

 • priebežné sledovanie stavu vozidiel vozového parku,
 • hodnotenie najškodovejších vozidiel,
 • hodnotenie najškodovejších vodičov,
 • komplexné zabezpečenie riešenia všetkých poistných udalostí,
 • optimalizácia nákladov vozového parku spoločnosti,
 • významná časová a finančná úspora,
 • minimalizácia administratívy.

Monitoring poistného trhu a poistných zmlúv

GRANDEN monitoring je systém pravidelného sledovania poistného trhu a komplexný nástroj pre správu poistných zmlúv. Zahŕňa pravidelnú aktualizáciu vývoja poistného trhu, analýzu poistných produktov jednotlivých poisťovní a portfólia ich služieb. Vďaka prepracovanému systému monitorovacej činnosti a rozsiahlej sieti zdrojov má GRANDEN ihneď prehľad o všetkých novinkách na poistnom trhu.
GRANDEN klientom poskytuje jedinečný rozhľad v legislatíve poisťovníctva, v poistných podmienkach a o stave poistného trhu. Pre optimalizáciu procesu riadenia rizík odporúčame klientom výhradne najúčinnejšie produkty s najvýhodnejšou cennou. Upozorňujeme na možnosti zmeny poistných zmlúv, vyplývajúce zo zmien a vývoja poistného trhu a pred koncom poistného obdobia ich informujeme na možnosť prehodnotenia poistnej zmluvy s aktualizovanou ponukou riešenia ďalšieho obdobia poistenia. Spoľahnite sa na nás, Vaše poistenie spoločnosťou GRANDEN bude mať najvýhodnejšie podmienky na aktuálnom poistnom trhu.

Disponujeme online prístupom k najnovším informačným systémom poisťovní. Vďaka tomu máme k dispozícií vždy najaktuálnejšie informácie o:

 • kontaktoch na členov tímu, ktorí spravujú poistný program,
 • poistných zmluvách,
 • poistných udalostiach,
 • stave poistenia vozidiel,
 • platbách vyplývajúcich z poistných zmlúv,
 • štatistických prehľadoch poisťovní,
 • novinkách v jednotlivých poisťovniach

Spoločnosť GRANDEN – vždy ako prvá poskytne najaktuálnejšie informácie o tom, čo potrebujete.

Likvidácia poistných udalostí

Účasť na dopravnej nehode alebo prežitie živelnej škody je stresujúca situácia. Riešenie a uplatnenie nárokov z poistenia s nami už takým byť nemusí. GRANDEN kladie dôraz na efektívny systém likvidácie poistných udalostí, ktorý je našou prioritou a tvorí základný pilier spokojnosti klienta.

GRANDEN tvorí kvalitné poistné programy, ktoré prispievajú k správnemu riadeniu rizík a optimalizácií vynakladaných investícií na riešenie škôd. Ku každej udalosti pristupujeme zodpovedne a s náležitou odbornou starostlivosťou. Počas celého procesu riešenia škody poskytujeme klientovi kvalifikované rady a odborné konzultácie. Prostredníctvom webového prístupu môže sledovať stav poistnej udalosti a detailnejšie informácie o jej riešení. Po dohode s ním zaistíme právne služby a obhliadku miesta poistnej udalosti našimi špecialistami v oblasti likvidácie.

 • informácie o výške poistného plnenia,
 • rýchlejšiu likvidáciu poistných udalostí,
 • prehľad poistných udalostí,
 • vyhodnocovanie a analýzy škodovosti s cieľom zmeny a zlepšenia poistného programu,
 • prístup klienta k informáciám o škodách,
 • konzultácie v oblasti likvidácie poistných udalostí,
 • postupy a manuály ako riešiť poistné udalosti, vytvorené špeciálne pre poistný program klienta

Zamestnanecké benefitné programy

Benefitné programy sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zamestnaneckých výhod viacerých firiem a kritériom pri výbere zamestnávateľa. Jedným z dôvodov je napríklad daňový odpočet u niektorých poistných produktov, vďaka ktorým môže firma významne ušetriť a prispeje k spokojnosti zamestnancov. Zároveň sa zvyšuje ich lojalita. Podnikateľom ponúkame spoluprácu pri nastavení a analýze zamestnaneckých benefitov v porovnaní s trhovým štandardom a individuálnou požiadavkou zamestnávateľa.
Zloženie benefitov závisí do veľkej miery od druhu pracovnej pozície. Zamestnávatelia sa čoraz častejšie rozhodujú pre krytie prípadných poistných udalostí aj počas voľnočasových aktivít zamestnancov. Poistné krytie sa prispôsobuje rizikovosti pracovnej činnosti. Má svoje opodstatnenie tak pri nízkorizikových skupinách zamestnancov (oblasť IT, administratívne centrá, predajcovia), ako aj pri vysokorizikových. Pri dostatočne veľkej skupine poistených vie poisťovňa kryť aj profesionálnych športovcov, ozbrojené zložky a povolania.

Ponúkame komplexnú analýzu najmä v nasledujúcich oblastiach:

 • programy zamestnaneckých výhod s príspevkom zamestnávateľa,
 • programy zamestnaneckých výhod bez príspevku zamestnávateľa,
 • skupinové poistenie úrazové,
 • skupinové poistenie cestovné,
 • skupinové poistenie úrazu osôb vo vozidle,
 • skupinové poistenie zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi,
 • individuálny poradenský servis poistenia osobného majetku (byty, domy, chaty, MV).