Letectvo

Poistenie odporúčame všetkým spoločnostiam, ktoré prevádzkujú tieto činnosti:

  • výrobcovia lietadiel a ich súčastí
  • prevádzkovatelia a vlastníci letísk, obsluha letiska a poskytovatelia služieb
  • leteckí prepravcovia

Základné poistenie leteckých rizík obsahuje:

  • havarijné all-risks poistenie lietadiel
  • poistenie vojnových a príbuzných rizík vo vzťahu k havarijnému poisteniu lietadiel
  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla
  • poistenie vojnových rizík vo vzťahu k poisteniu zodpovednosti z prevádzky lietadla

Všetkým spoločnostiam, ktoré pôsobia v segmente leteckej prepravy, ako je napr. samotná výroba lietadiel, výkon opráv na leteckej technike, vlastníctvo a prevádzkovanie letísk a pod., GRANDEN odporúča aj pripoistenie zodpovednosti za tieto činnosti.

Toto poistenie zabezpečuje krytie škôd:spôsobených poskytnutím chybnej služby

  • spôsobených nehodou alebo poškodením lietadla
  • spôsobených pri nehode lietadla na zdraví, živote a majetku.