Poistenie miest a obcí, komunálna oblasť

Tak ako nám záleží na svojom pracovnom prostredí, tak nám záleží aj na mieste, kde žijeme a zdržiavame sa vo svojom voľnom čase. Za hospodárenie a nakladanie s týmto verejným majetkom nesú zodpovednosť predstavitelia miest, obcí a samospráv. My im pomáhame chrániť tieto hodnoty rovnako, ako sa im snažíme zabezpečiť optimálne krytie mestského a obecného majetku.

GRANDEN odporúča vybrané hnuteľné a nehnuteľné veci, ale aj predmety na voľnom priestranstve (napr. verejné osvetlenie, námestia, parkovacie automaty, umelecké monumenty, sochy, označovacie rampy a pod.) poistiť na riziká, ktoré vyplývajú z ich povahy, určenia a polohy. Naši odborníci vedia nastaviť poistné programy efektívne a na základe špecifických potrieb a požiadaviek klienta. Okrem optimalizácie nákladov je našim cieľom aj optimalizácia krytia jednotlivých rizík pri náhrade škody po poistnej udalosti.