Lesnícky a spracovateľský priemysel

Pri poistení majetku v lesníckom priemysle odporúčame komplexnú ochranu lesa pred rizikami poškodenia či úplného zničenia. Na základe našich skúseností zahŕňame do zmlúv aj nové dojednania a poistné podmienky, ktoré prispievajú k urýchleniu likvidácie poistných udalostí.

V dôsledku živelných udalostí stúpa aj počet poistných udalostí z poistenia zodpovednosti za škodu voči tretím osobám. GRANDEN prihliada na všetky riziká a navrhuje efektívny poistný program. Špecialisti GRANDEN sú nápomocní pri likvidácii poistných udalostí, zabezpečujú jej plynulý priebeh a chránia záujmy klienta dohliadaním na správnosť výpočtu poistného odškodnenia.