Zväzy, družstvá, komory

Poistenie rôznych zväzov, družstiev, spolkov, prípadne komôr si vyžaduje individuálny prístup a zabezpečenie krytia špecifických rizík a činností.
Profesijná zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou bezpečného pôsobenia akéhokoľvek jednotlivca z tejto skupiny klientov. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú inému pri výkone jedného z povolaní, ktoré je uvedené v zozname profesijných zodpovedností, prípadne z činnosti, z ktorej povahy takéto riziko vyplýva.

Dnes je bežné, že toto poistenie dokáže kryť napr. aj náhradu nákladov právnej obhajoby v súvislosti s výkonom svojej profesie. Medzi tieto profesie radíme advokátov, notárov, lekárov, stavebných inžinierov, projektantov, daňových poradcov, audítorov a pod.